Board of Directors

Sr. No.
Name
Designation

1

Hon. Sanjay Datta Patil

President

2

Hon. Adv. Nanda Manohar Deshmukh

Vice - President

3

Hon. Ajit Purushottam Shah

Secratery

4

Hon. Subhash Prabhakar Patil

Member

5

Hon. Adv. Hemant Prabhakar Gangal

Member

6

Hon. Dilip Dagadu Parte

Member

7

Hon. Siddharth Sanjay Patil

Member

8

Hon. Vinayak Dagadu Khopkar

Chief Executive Officer

9

Hon. Dada Chandru Bansode

Deputy Chief Executive Officer